Sysadmin > WiNdows > KantenGlaettung

Kantenglättung (english?)

WinXP

Klick freier Desktop > Eigenschaften > Darstellung > Effekte > Kantenglättung = Cleartype